วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มท.2ยึดผลงานปราบโกงประเมินผู้ว่าฯ

907204นายสุธี กล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาทุจริตต้องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งขอย้ำว่าให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้จะใช้เรื่องการปราบปรามการทุจริต นำมาประเมินผลการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย โดยให้เร่งดำเนินการภายใน 1 ปี ต้องแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นายสุธี ยังย้ำถึงการสอบโรงเรียนนายอำเภอในวันที่ 17 ม.ค. 58  ว่า ให้ใช้หลักความรู้ความสามารถในการสอบ อย่าวิ่งเต้น ซื้อขายตำแหน่ง ตนไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนอดีต และหวังว่าผู้เข้ารับราชการจะเป็นนายอำเภอที่ดีในอนาคตเมื่อวันที่ 12 ธ.ค​. ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค มีการจัดประชุมเสวนาบูรณาการเครือข่ายในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) โดยนายสุธี กล่าวว่า ขอฝากให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล สนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องก้ันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ขณะเดียวกันมีหน้าที่กำกับดูแลท้องถิ่น ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ และข้าราชการตระหนักว่าต้องเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดี สนองนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง และมีหลักธรรมาภิบาล

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: มท.2ยึดผลงานปราบโกงประเมินผู้ว่าฯ