วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมชัยค้านศาลลต.ยุบกกต.จว.

913070นายสมชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ข้อเสนอให้ยุบ กกต.จังหวัดนั้น ตนไม่เห็นด้วย ควรให้มีอยู่ไว้เช่นเดิม แต่ต้องมีการออกแบบและปรับโครงสร้างที่มาและสัดส่วนของกกต.จังหวัดให้มีความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ หลากหลาย โดยองค์ประกอบของผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง กกต.จังหวัดนั้นควรเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหนึ่งคน มีความรู้ด้านการจัดการเลือกตั้งหนึ่งคน รู้ระเบียบบริหาร และการใช้อำนาจรัฐ หนึ่งคน มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมหนึ่งคน และมีความรู้เรื่องการเมืองระดับชาติอีกหนึ่งคน รวมทั้งหมด 5 คน แต่หากจะให้มีการเลือกตั้งกกต.จังหวัดทั่วประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยต้องมีกระบวนการสรรหา คัดกรองกันใหม่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไม่ให้กกต.จังหวัดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมือง

นายสมชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า หากอนาคตมีการจัดการเลือกตั้งมองว่าควรให้ กกต.ชุดปัจจุบันเป็นผู้ที่หน้าที่จัดการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง หากมีการตั้ง กกต.ชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งทันที อาจจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ระบบการเมืองในปัจจุบัน ไม่รู้เท่าทันนักการเมือง แต่ท้ายขึ้นอยู่กับฝ่ายที่มีหน้าที่ออกแบบรัฐธรรมนูญว่าจะกำหนดอย่างไร

ถ้าเรามองเฉพาะกรอบกฎหมายคิดว่าไม่เหมาะ เพราะนักการเมืองสามารถมองช่องว่างของกฎหมายและหาทางเอาเปรียบภายใต้ข้อกฎหมายที่เอื้ออำนวยได้ หลายเรื่องที่ กกต.ตัดสินให้ใบแดง แต่พอไปถึงศาลกลับยกคำร้อง เพราะขอบข่ายความผิดทางกฎหมายไม่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีคิดของ กกต. กับศาลต่างกัน แค่หลักฐานที่พอเชื่อได้ว่าทุจริต กกต.ก็สามารถให้ใบแดงได้ แต่ถ้าศาลตัดสินให้ใบเหลืองใบแดงท้ายสุดตกอยู่ภายใต้กับดักของกฎหมาย และเป็นที่พึงปรารถนาของฝ่ายการเมืองด้วยซ้ำ อีกทั้งมองว่า หากปล่อยให้สำนวนไปอยู่ที่ศาลก็จะทำให้คดีเกิดความล่าช้า พยานหลักฐานหายหรือพยานอาจถูกข่มขู่ให้กลับคำให้การได้ ” นายสมชัยกล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า การแก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งให้ได้ผลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ 5 ฝ่ายหรือเบญจภาคี โดย 1.กฎหมายเลือกตั้งต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนักการเมือง และรู้ทันช่องว่างของกฎหมายที่ฝ่ายการเมืองใช้หาประโยชน์ 2. กกต. ทุกระดับต้องสร้างความไว้วางใจในการจัดการเลือกตั้ง โดยต้องมีการกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กกต.ทุกระดับให้ได้รับการยอมรับ 3.ประชาชนต้องตื่นรู้และเอาจริงเอาจังกับการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อเสียง เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดเลือกตั้ง 4.พรรคการเมืองจะต้องคัดกรองคนที่เหมาะสมมาเป็นผู้สมัคร และต้องกำกับนักการเมืองของพรรคไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  และ 5.ภาคประชาสังคมทั้งภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ ต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวไปด้วยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่จ.ภูเก็ต นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนกกต.นั้น ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะหากให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง ข้าราชการประจำก็จะอยู่ภายใต้สังกัดการเมือง อาจทำให้เกิดความเกรงใจหรือการกระทำที่เอื้อประโยชน์ของฝ่ายการเมือง ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งจะต้องอยู่ในกำกับดูแลขององค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมืองใด และที่สำคัญความรู้ความเชี่ยวชาญจัดการเลือกตั้งของ กกต. มีมากกว่ากระทรวงมหาดไทย เพราะปัจจุบันปัญหาการจัดเลือกตั้งมีความซับซ้อน ส่วนข้อเสนอที่ให้มีศาลเลือกตั้งรวมถึงการให้ใบเหลืองใบแดงไปอยู่ที่ศาลนั้น ตนก็ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่า คดีเลือกตั้งไม่ใช่คดีที่เอาเรื่องของข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายมาตัดสินว่าใครถูกใครผิด การตัดสินโดยศาล  สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการหาหลักฐานมายืนยันว่า กระทำความผิด เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมาต่อสู้  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และการตัดสินจะตัดสินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับคดีเลือกตั้ง เพราะคดีเลือกตั้งการหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรมันไม่ง่าย เพราะประชาชนที่เป็นผู้ร้องกับฝ่ายที่เป็นนักการเมืองสถานะไม่เท่าเทียมกัน อาจมีการใช้อำนาจอิทธิพล ตำแหน่งทางการเมืองมาข่มขู่พยานทำให้พยานเกรงกลัว หรือทำให้หลักฐานไม่มีเพียงพอให้ศาลตัดสินว่า ถูกหรือผิดได้ค่อนข้างมาก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สมชัยค้านศาลลต.ยุบกกต.จว.