วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ก.ล.ต.ปรับ 2 บิ๊กบอส"ซีเอ็มโอ-บลิสเทล"อินไซด์เทรดหุ้น-ให้ข้อมูลงบการเงินเท็จ

14296024071429602473โดยก.ล.ต. ตรวจสอบงบการเงินของ BLISS  พบว่า นายจักรกฤษณ์ ในฐานะผู้บริหารของ BLISS ได้แสดงข้อความในงบการเงินของ BLISS งวดไตรมาส 2/2556 งวดไตรมาส 3/2556 และงบการเงินประจำปี 2556 โดยเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายได้จากงานให้บริการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ การขายสินค้าสายเคเบิ้ลกล้องวงจรปิด และการขายสินค้าหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์ ว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติทางธุรกิจของบริษัท ทั้งที่รายได้ดังกล่าวจัดเป็นรายได้อื่นที่เกิดจากการเป็นนายหน้าตัวแทนการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินงานที่แท้จริงของ BLISS

การกระทำของนายจักรกฤษณ์เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 238  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายจักรกฤษณ์เป็นเงิน 1,500,000 บาท

การกระทำของนายเสริมคุณข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายเสริมคุณ เป็นเงิน 5,420,324 บาท

นอกจากนี้ เนื่องจากนายเสริมคุณได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้น CMO  ที่ทำให้มีจำนวนหุ้นในการถือครองเกินกว่าและลดลงผ่านจุดร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด แต่นายเสริมคุณไม่ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองหุ้น CMO ต่อ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งเมื่อถือครองหุ้น  CMO ผ่านจุดร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด นายเสริมคุณก็ไม่ได้จัดทำคำเสนอซื้อตามเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ จึงเป็นการทำผิดมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายเสริมคุณทั้ง 2 กรณี เป็นเงิน 626,700 บาท และ 207,000 บาท ตามลำดับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (CMO) กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น CMO ประกอบกับไม่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น CMO และไม่จัดทำคำเสนอซื้อหุ้น CMO เป็นเงินรวม 6,254,024 บาท

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2555 นายเสริมคุณซื้อหุ้น CMO  ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น CMO ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2555 ของบริษัทที่มีกำไรสุทธิ 67.14 ล้านบาท และต่อมาในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 13 กันยายน 2555 นายเสริมคุณซื้อหุ้น CMO ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล ปี 2555 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CMO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว นายเสริมคุณได้จำหน่ายหุ้น CMO ที่ซื้อมางวดหลังนี้ออกไปทั้งหมด

แหล่งที่มา  :  มติชน

Source: ก.ล.ต.ปรับ 2 บิ๊กบอส"ซีเอ็มโอ-บลิสเทล"อินไซด์เทรดหุ้น-ให้ข้อมูลงบการเงินเท็จ