วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นัดถกถอดถอนปู-สมศักดิ์-นิคม

889607นอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมาย ที่จะเข้าสู่การพิจารณา 8 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ...)พ.ศ. ... (กำหนดความผิดเกี่ยวถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์), ร่างพ.ร.บ.ความลับทางการค้า (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..., ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..., ร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันที่ 28 พ.ย. จะมีการพิจารณาวาระการปีะชุมเพียง 1 วาระ คือ การดำเนินกระบวนการถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 64 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยที่ประชุมจะกำหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ผู้กล่าวหา และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานพยานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี).ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวรารัตน์ อติแพทย์ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ออกหนังสือถึงสมาชิกสนช.ตามคำสั่งนายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสนช. เรียกประชุม สนช.ในวันที่ 27-28 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. โดยมีเรื่องด่วน คือ ดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 64 ของพ.ร.บ. ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยที่ประชุมจะกำหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา คือ นายสมศักดิ์ และนายนิคม รวมทั้งพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานพยานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: นัดถกถอดถอนปู-สมศักดิ์-นิคม