วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แนะเพิ่มบทบาทสตรีในเวทีการเมือง

888544จากนั้นในการปาฐกถาพิเศษ เรื่องพลังสตรีกับการปฏิรูปประเทศไทย โดย นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศครั้งนี้คือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ซึ่งจะต้องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ซึ่งจุดสำคัญของการปฏิรูป ควรมีการส่งเสริมพลังสตรี ให้เป็นกองทัพสตรี ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกกองทัพ โดยในการร่างรัฐธรรมนูญ ควรลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงและชาย สร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของสตรี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในขั้นพื้นฐาน อีกทั้งต้องกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม เพิ่มบทบาทของสตรีในทางการเมือง เช่น เพิ่มสัดส่วนใน ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น รัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการจัดตั้งเครือข่ายสตรีปฏิรูปประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงสตรีในประเทศเข้าด้วยกัน โดยมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีองค์กรอิสระที่ส่งเสริมบทบาทสตรีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราทุกคนจะต้องร่วมสร้างสังคมยุคใหม่ ให้เป็นยุคพระศรีอารย์ ที่มีความเจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับสตรีทั่วโลก เพื่อสร้างสันติภาพต่อไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับมูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ และสถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีสัมมนา "ฟังเสียงผู้หญิง ก่อนร่างรัฐธรรมนูญ" โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สค. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยกล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังดำเนินการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เวทีในวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้สตรี ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อมูลประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งข้อเสนอในวันนี้จะมอบต่อ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อไป

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: แนะเพิ่มบทบาทสตรีในเวทีการเมือง