วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใช้กฎหมายแรงเอาผิดคนปลูกฝิ่น

895128พล.ท.เกษม   กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ โดยการบูรณาการแผนงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นแผนงานที่มีความประสานสอดคล้อง และสามารถนำไป ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างได้ผล

สำหรับการควบคุม พื้นที่ปลูกฝิ่นที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ ในปี 2558 จะเริ่มดำเนินการปราบปรามในห้วงตั้งแต่ 16 พ.ย.57– 30 เม.ย. 58โดยพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับมอบหมาย มีจำนวน  65  พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง และตากซึ่งการลักลอบปลูกฝิ่นในปัจจุบัน เกิดจากปัจจัยของสภาพภูมิประเทศ   สภาพภูมิอากาศและแรงจูงใจเกี่ยวกับราคาฝิ่นดิบที่ค่อนข้างสูงราคาจ๊อยละ ประมาณ  150,000 –180,000 บาท ( 1 จ้อยเท่ากับ 1.6 กิโลกรัม ) ทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นอยู่ซึ่งจะเอากฏหมายที่รุนแรงมาเล่นงานให้เข็ดหลาบเมื่อวันที่ 28 พ.ย.  ที่กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ท.เกษม   ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ 3  รองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น และการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปี 2558 โดยมีหลายหน่วยงานที่เกียวข้อเข้าร่วมคับคั่ง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ใช้กฎหมายแรงเอาผิดคนปลูกฝิ่น