วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศปถ.จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียฯ

881203สำหรับการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 ของประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.) ได้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นีั้  เวลา 08.00-09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กทม. และสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรม  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนี่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  และให้ทุกภาคส่วนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ตระหนักถึงผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างถนนทุกสาย ให้ปลอดอุบัติเหตุวันที่ 13 พ.ย. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก เฉลี่ยปีละ 1.3 ล้านคน อีกทั้งยังทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพเฉลี่ยประมาณปีละ 50  ล้านคน สร้างความสูญเสียโดยมิอาจประเมินค่าได้  องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2548 กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพ.ย. เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)  เพื่อส่งเสริมให้ทุกประเทศดำเนินมาตรการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและจริงจัง ซึ่งในส่วนของประเทศไทย มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล  จึงได้กำหนดให้การลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายหลักและวาระแห่งชาติที่ทุก ภาคส่วนต้องบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ศปถ.จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียฯ