วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เอาอีก แจกเงินไร่ละพัน ชาวนากรี๊ดขออีกรอบช่วยตรงถึงมือ

EyWwB5WU57MYnKOuFqQkcpIovL4BaxJGewFYknSQK98bS7qiTDUeYRอย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือประมาณ 5% เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวหรือไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินและพื้นที่ปลูกข้าวน้อย เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ 18 จังหวัด ที่สศก. ได้เข้าไปสำรวจในครั้งนี้ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ราชบุรี ชลบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เร่งปรับกระบวนการทำงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใหม่ หลังรัฐบาลมีมติให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ช่วงหน้าแล้งตำบลละ 1 ล้านบาท จำนวน 3,052 ตำบล ใน 58 จังหวัด เพราะโครงการนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรเสนอโครงการที่จะเป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองในช่วงหน้าแล้ง ดีกว่าฝืนเพาะปลูกแล้วเสียหาย รัฐต้องชดเชยภายหลัง โดยในเดือน ต.ค.57-ม.ค.58 จังหวัดต่างๆเสนอของบฯ ชดเชยภัยแล้งเข้ามากว่า 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตนได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้แก่ผู้แทนตำบลต่างๆ รับฟังแล้ว ทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ครอบคลุมกว่า 3,000 ตำบล.

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามการนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่าย พบว่าเกษตรกร 49% นำเงินเก็บไว้ลงทุนทำนาในครั้งต่อไป ใช้เพื่ออุปโภค/ บริโภค 38% ใช้จ่ายค่าหนี้สินที่เป็นปัจจัยการผลิตข้าวที่ค้างจ่าย 10% ใช้หนี้ผู้ให้กู้ยืม 8% ใช้หนี้ ธ.ก.ส. 4% และอื่นๆ 10% ได้แก่ เก็บออม ลงทุนทำการเกษตรประเภทอื่น เป็นต้น ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมพบว่า เกษตรกร 55% พอใจมาก, 36% พอใจปานกลาง และ 9% พอใจน้อย เนื่องจากเงินที่ชดเชยมีจำนวนน้อยเกินไป

โดยชาวนาที่เห็นว่าได้รับเงินน้อยเกินไป ต้องการให้รัฐจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนพื้นที่ที่ทำนาทั้งหมด หรือ ชดเชย 2 ใน 3 ของพื้นที่ทำนาหรือชดเชยขั้นต่ำ 30 ไร่ เป็นต้น และควรเพิ่มเงินชดเชยเป็น 2,000-3,000 บาทต่อไร่ รวมทั้งเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเกิดประโยชน์เฉพาะผู้ทำนาพื้นที่น้อยเท่านั้น นอกจากนี้ชาวนาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง จึงควรดำเนินการต่อในปีถัดไป

ศก.สำรวจความพึงพอใจชาวนาโครงการรัฐแจกเงินไร่ละ 1,000 บาท พบ 55% พอใจมาก อยากให้แจกต่อเพราะช่วยเหลือได้โดยตรง ส่วน 9% บอกจ่ายน้อยไป สศก.ระบุเงินถึงมือชาวนาเฉลี่ยรายละ 13,860 บาท จากสูงสุดรายละ 15,000 บาท โดยส่วนใหญ่ 49% นำเงินที่ได้ไปลงทุนทำนารอบใหม่

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า สศก. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยปีการผลิต 2557/58 มาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดรายละ 15,000 บาท จำนวน 833 ตัวอย่างในพื้นที่ 18 จังหวัด พบว่าเกษตรกร 98% ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้รับเงินแล้วอีก 2% ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสาร เช่น มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองที่ดิน เกษตรกรเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 13,860 บาท/ราย โดยมีชาวนาที่ได้รับสูงสุด 15,000 บาท/ราย และได้รับต่ำสุด 1,500 บาท/ราย

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เอาอีก แจกเงินไร่ละพัน ชาวนากรี๊ดขออีกรอบช่วยตรงถึงมือ