วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

รัฐทุ่ม 3 พันล้านสู้ภัยแล้ง

EyWwB5WU57MYnKOuFM9KypJd5A1O62TdUWrnQiYWNtyywJxFj1QaKZทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า จะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 3,052 ตำบลใน 58 จังหวัด คาดว่าจากมาตรการดังกล่าวจะทำให้เกิดการจ้างแรงงาน 2.01 ล้านคน และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวม 2,441 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเป็นโครงการที่ต้องว่าจ้างบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินการ ต้องมีการกำหนดในสัญญาจ้าง ให้มีการจ้างแรงงานเกษตรกร 30% ของแรงงานทั้งหมด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้มีรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชน เกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน.ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระยะที่ 2 วงเงิน 3,173.92 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2558 สำหรับหลักการที่จะใช้เงินดังกล่าวทางชุมชนจะต้องเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเป็นโครงการที่เน้นการจ้างงานในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินตำบลละ 1 ล้านบาท เน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: รัฐทุ่ม 3 พันล้านสู้ภัยแล้ง