วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

เทียนฉาย ยํ้าภารกิจ 6 ประการสู่ปฏิรูป

EyWwB5WU57MYnKOuFNAlhONHGykmUp4QCSX8JztoVOXqFB30zMekV9นายเทียนฉาย กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยเตือนว่าหลังจากนี้คลื่นลมจะแรงโดยไม่ราบเรียบเหมือน 3 เดือนที่ผ่านมาเพราะขณะนี้สปช.ได้นำเรือออกจากฝั่งแล้ว ดังนั้นแม่น้ำ 5 สายจะต้องลงไปที่ประชาชนขณะที่บรรยากาศก่อนงานเริ่มขึ้น นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิก สปช. ได้อ่านบทกวีเพลงขลุ่ยและวาดภาพประกอบวิสัยทัศน์ภิวัฒน์ไทย โดยระบุต้องเพิ่มพลังให้พลเมืองให้กับประเทศไทย

ส่วนนายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิก สปช. ในฐานะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง ย้ำต่อที่ประชุมให้ใช้ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์หรือต้นความปรองดอง พร้อมมอบภาพวาดต้นปรองดองให้กับประธาน สปช.จากนั้นมีการนำเสนอเรื่อง "สู่อนาคตประเทศไทย 2575" โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ส่วนช่วงบ่ายจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศโดยแบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม

วันที่ 19 ม.ค. สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.เปิดโครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.กล่าวเปิดสัมมนาว่า สปช.เคยจัดงานสานพลังวิสัยทัศน์ออกแบบประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. ปีที่ผ่านมา โดยมีประเด็นปฏิรูปมองอนาคตแต่ไม่ไกลมาก โดยการบ้านตามกรอบรัฐธรรมนูญเน้นให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และมีการเสนอให้ปฏิรูปการศึกษา

อีกทั้งหลายคนบอก สปช.ไม่มีเป้าหมายจะทำปฏิรูปได้อย่างไร ซึ่งส่วนตัวเคยย้ำเป้าหมาย 6 ประการที่จะต้องปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ คือ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ปฏิรูประบบเลือกตั้งให้สุจริต ปฏิรูปป้องกันการทุจริต ปฏิรูปเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม ปฏิรูป ให้มีกลไกรัฐที่ให้การบริการมีประสิทธิภาพ และปฏิรูปการใช้กฎหมายให้เที่ยงธรรม ซึ่งคล้ายกับที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเหลือแต่จะทำอย่างไรจะปฏิรูปได้ โดยต้องมองวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า การประชุมครั้งนี้จะทำให้เห็นต้นปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ สปช.18 คณะ โดยจะไม่ทิ้งประชาชน โดยวันพุธที่ 21 ม.ค. นี้จะได้คำตอบ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: เทียนฉาย ยํ้าภารกิจ 6 ประการสู่ปฏิรูป