วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

พาณิชย์จี้กวดวิชาจดทะเบียน

950449จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบกิจการ ประเภทโรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาที่มาจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 192 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 57) ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และเกิดความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างโปร่งใสต่อไป”

น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวว่า จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสนอให้มีการพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบ ธุรกิจ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้เชิญกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมหารือและให้ข้อมูลด้านการจดทะเบียน นิติบุคคลนั้น  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจดทะเบียน รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลธุรกิจให้กับทุกภาคส่วน น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ขอความร่วมมือและเชิญชวนโรงเรียนกวดวิชา ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลให้มาจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือเป็น นิติบุคคลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับภาคธุรกิจไทยที่ให้บริการด้านการศึกษา รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักเรียน ผู้ปกครองที่มาใช้บริการ และรองรับการขยายตัวของชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมารับการศึกษาในประเทศไทย หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน 58  เพราะในอนาคตไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการการศึกษา ในอาเซียน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประชากรไทยและอาเซียนเพิ่มขึ้นตามมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: พาณิชย์จี้กวดวิชาจดทะเบียน