วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

ปชช.ปลื้มคสช.-รัฐบาลปราบทุจริต

939186ส่วนประชาชนเป็นห่วง การทำงานของ คสช.และรัฐบาล การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ค่าครองชีพสูง 81.50Per cent การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.28Per cent  อาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่องมีปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับความร่วมมือ  68.75Per cent ความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนต่อการทำงานคลื่นใต้น้ำ กลุ่มที่เห็นต่าง 61.90Per cent และการใช้งบประมาณจำนวนมากความโปร่งใสของโครงการต่างๆ  59.48Per cent

นอกจากนี้เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้  คสช.และรัฐบาล เร่งดำเนินงานในขณะนี้ มีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาค่าครองชีพแพง ควบคุมราคาสินค้า 91.53Per centช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าว ราคายาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ 84.27Per cent แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน 83.47Per centปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 77.62Per cent และ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย   64.31Per centเมื่อวันที่18ม.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,537 คน ระหว่างวันที่ 12 - 17 ม.ค. จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ทำงานมาตั้งแต่เดือนพ.ค. 2557 เป็นเวลาเกือบ 8 เดือน และรัฐบาลทำงานมาประมาณ 4 เดือน ประชาชนชื่นชอบและชื่นชม การทำงานของ คสช.และรัฐบาล เรื่อง การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  89.11Per cent ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ชาวสวนยาง จ่ายเงินจำนำข้าว 80.85Per cent นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน 76.81Per cent บ้านเมืองสงบเรียบร้อยการจัดกิจกรรมคืนความสุขเสริมสร้างความปรองดอง 74.80Per cent และการจัดระเบียบสังคมกวาดล้างยาเสพติด อบายมุข และผู้มีอิทธิพล 71.77Per cent

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ปชช.ปลื้มคสช.-รัฐบาลปราบทุจริต