วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

นายกฯ ส่งสารวันสตรีสากล58 มุ่งสร้างความเสมอภาค-ขจัดเลือกปฏิบัติ

EyWwB5WU57MYnKOuFqMVJsf3EuQUkWDTE7I3raKEoYHv1Jgp0l30QLการศึกษาให้ยอมรับในความคิด ความรู้ ความสามารถ และความหลากหลายในกันและกันด้วยใจบริสุทธิ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนต่อไป ในโอกาส "วันสตรีสากล" ประจำปี 2558 และครบรอบ 2 ทศวรรษของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี

ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้สตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทสตรีทุก ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเสมอภาคและ สันติสุขอย่างแท้จริงเมื่อวันที่ 6 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีสารเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ใจความว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และสิ่งกีดกั้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาค จึงมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมในการที่จะปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด และเจตคติของคนในสังคมให้มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและ คุณค่าความเป็นมนุษย์ของทั้งสตรีและบุรุษ การส่งเสริมเจตคติด้านความเสมอภาค โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ผ่านการอบรมเลี้ยงดูการเรียนรู้ในระบบ

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Source: นายกฯ ส่งสารวันสตรีสากล58 มุ่งสร้างความเสมอภาค-ขจัดเลือกปฏิบัติ