วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปกป้องความล้มเหลวของอุดมศึกษา

987547สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพอุดมศึกษา นอกจากมีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้ว ยังจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะต้องบังคับส่งตามกฎหมายในอีกหลายเรื่อง เช่น การส่งข้อมูลทางการเงินที่แสดงว่าสามารถประกอบการไปได้อย่างยั่งยืน การตรวจสอบระบบการบริหารและระบบธรรมาภิบาล เพื่อจะต้องลดความเสี่ยงอันเกิดจากการบริหารงานไม่โปร่งใส เช่นการทุจริตด้านการเงิน การบริหารงานบุคคล และความโปร่งใสด้านจริยธรรมของความเป็นนักวิชาการและนักบริหารการศึกษา เพราะฉะนั้นระบบข้อมูลสารสนเทศจากทุกมหาวิทยาลัยจะต้องเชื่อถือได้และโปร่ง ใส และทางสำนักงานอุดมศึกษาสามารถใช้อำนาจในการรับรองหรือไม่รับรองปริญญาของ สถาบันอุดมศึกษานั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและดำเนินการรับรองหรือไม่รับรองได้ ถ้าหากสถาบันใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จก็มีบทลงโทษสำหรับสถาบันนั้น

ข้อ เสนอแนะที่ 13 ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการเตรียมการถ้าหากสถาบันนั้นอาจจะถูกปิดหรือถูก ถอนใบอนุญาตและจะต้องรับผิดชอบต่อนักศึกษาด้วย คือจะต้องปกป้องและมีการประกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นต่อนักศึกษาที่ได้ รับ

ผมก็ขอจบบทความต่อเนื่องเรื่องการอุดมศึกษาแห่งสหราชอาณาจักรแบบ ใหม่ เพื่อปกป้องคุ้มครองนักศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงเท่านี้ คิดว่าประเทศไทยอาจจะเดินตามทางนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศได้มาก

ถ้าหากมีกลุ่มนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากมหาวิทยาลัยที่ปิดการเรียนการสอน ก็จะต้องให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ในการรับรองมาตรฐานรับนักศึกษาเหล่านี้เข้า เรียนได้ด้วย แม้ว่าบางมหาวิทยาลัยมีการจำกัดรับนักศึกษา

ตัวอย่างใน สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยมหานครลอนดอนถูกคำสั่งให้ยกเลิกการรับนักศึกษาต่างชาติ แต่ก็ได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ก่อนแล้วด้วยการออกค่า ใช้จ่าย เรื่องการออกวีซ่าใหม่ การชดเชยค่าเล่าเรียนที่จะต้องเสียเพิ่ม รวมทั้งที่พักอาศัยของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากสำนักการอุดมศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร

อีก ด้านตรงกันข้ามคือจะต้องปกป้องชื่อเสียงมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร ที่ดีและมีชื่อเสียงอยู่แล้วจะต้องรักษาไว้ตลอดไปและให้เกิดความเสี่ยงหรือ การเกิดความล้มเหลวได้ยากขึ้น

นอกจากนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยเดิมซึ่ง ดำเนินการไม่ไหวเลยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผู้ถือใบอนุญาตก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีการปกป้องคุ้มครองนักศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตจบมามีงานทำมีเงินเดือน

การปกป้องนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้แล้ว แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ด้วยสาเหตุใดทั้งปวงนักศึกษาจะต้องได้รับการคุ้มครองนักศึกษาที่จะลง ทะเบียนเรียนอยู่ แต่มหาวิทยาลัยจะต้องประกาศปิดดำเนินการ ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ตั้งแต่การรับรองเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ได้ รับรองมาตรฐาน การโอนกองทุนเงินกู้ของนักศึกษาคนนั้นไปยังมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ การเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของนักศึกษา

เพราะฉะนั้นจะต้องมีระบบการถ่ายโอน หน่วยกิตของนักศึกษาได้ด้วย เพื่อให้นักศึกษาคนนั้นๆสามารถเรียนต่อปริญญาได้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ปัจจุบันระบบมหาวิทยาลัยเปิด (Open University) ของสหราชอาณาจักรมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วเช่น 1 หน่วยกิตจะต้องเรียนเฉลี่ยใช้เวลา 10 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถเทียบโอนเพื่อเรียนต่อได้ ของประเทศไทยมหาวิทยาลัยเปิดก็คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ปกป้องความล้มเหลวของอุดมศึกษา